Scroll Top

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, leveringen, diensten en/of overeenkomsten van That’s IT B.V., gevestigd te Bornerbroek, verder te noemen That’s IT.

1.2  Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van degenen, zowel in dienst van That’s IT als derden voor wier handelen dan wel nalaten That’s IT aansprakelijk kan zijn.

1.3  Onder wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de contractspartij van That’s IT alsmede degenen die met That’s IT in onderhandeling treden.

1.4  That’s IT heeft het recht deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden treden als dan in de plaats van de tot dan toe geldende voorwaarden en zullen van toepassing worden op reeds bestaande overeenkomsten vanaf het moment dat That’s IT aan de wederpartij een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de gewijzigde voorwaarden kennis te nemen.

1.5  That’s IT is nimmer gebonden aan afwijkingen van, aanvullingen op en bedingen strijdig met deze voorwaarden, tenzij en voor zover deze door That’s IT uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Bij strijd tussen deze algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden van de wederpartij zullen deze algemene voorwaarden prevaleren.

1.6  Indien enige bepaling van de tussen partijen gesloten overeenkomst, deze algemene voorwaarden daaronder begrepen, in strijd blijkt te zijn met een of meerdere dwingendrechtelijke bepalingen, dan wel door de rechter op enig andere grond nietig worden verklaard, worden partijen geacht, in plaats van deze bepaling, datgene te zijn overeengekomen, dat het dichtst bij de betreffende bepaling komt zonder in strijd met de wet of nietig te zijn, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de bedoeling van partijen bij de oorspronkelijke bepaling. Mocht dit niet mogelijk blijken, dan blijft de betreffende bepaling buiten toepassing, waarbij de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

Artikel 2 Aanbod en aanvaarding

2.1  Alle offertes en aanbiedingen door of namens That’s IT gedaan, ook indien door een vertegenwoordiger of tussenpersoon op welke wijze ook gedaan, zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen.

2.2  That’s IT kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen. Alle prijzen en productomschrijvingen zijn onder voorbehoud van schrijf, druk of vermeldingsfouten.

2.3  Overeenkomsten komen tot stand door een schriftelijke bevestiging van That’s IT . In het geval That’s IT de overeenkomst niet schriftelijk heeft bevestigd, komt een overeenkomst tot stand doordat That’s IT met uitvoeringshandelingen is begonnen.

2.4  Mondelinge toezeggingen door vertegenwoordigers of tussenpersonen van That’s IT binden That’s IT slechts indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.

2.5  Iedere orderbevestiging van That’s IT wordt geacht juist te zijn, tenzij de wederpartij, binnen 5 dagen na datum orderbevestiging, schriftelijk bij aangetekend schrijven en gemotiveerd daartegen heeft geprotesteerd.

2.6  Indien de wederpartij een wijziging aanbrengt in de overeenkomst dan wel indien hij een nadere opdracht verstrekt, worden deze nadere overeenkomsten geacht een onlosmakelijk geheel te vormen met de eerdere overeenkomst en zijn deze voorwaarden daarop volledig van toepassing. Indien de wijziging van de overeenkomst verhoging van de kosten tot gevolg heeft, zullen deze kosten op de aan de wederpartij te verzenden factuur afzonderlijk worden aangegeven. Het verstrekken van een nadere opdracht of het wijzigen van een overeenkomst kan tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijden wijzigen, hetgeen nimmer aan That’s IT kan worden tegengeworpen.

2.7  De met That’s IT in contact tredende wederpartij is te allen tijde gehouden de door That’s IT ten behoeve van de wederpartij gemaakte voorbereidingskosten, waaronder offerte-, reis-, vergader- en verblijfkosten, alsmede kosten verbonden met het inwinnen van informatie bij derden, aan That’s IT te vergoeden.

Artikel 3 Prijs

3.1  Prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), verzend-, transport-, verzekerings- of andere kosten welke in verband met de overeenkomst verschuldigd zijn, tenzij anders is vermeld in de aanbiedingen, offertes of opdrachtbevestigingen.

3.2  Indien tussen de datum van de aanbieding of offerte en de datum van de overeenkomst dan wel tussen de datum van de overeenkomst en de datum van levering prijsstijgingen, waaronder begrepen prijzen van grondstoffen, materiaalkosten, productiekosten, de invoering of verhoging van belastingen en/of andere heffingen of koersen van buitenlandse valuta, plaatsvinden, ongeacht of deze voorzienbaar waren, heeft That’s IT het recht deze prijsstijgingen door te berekenen aan de wederpartij.

3.3  Het bepaalde in lid 2 is tevens van toepassing, wanneer de in dat lid opgesomde omstandigheden zich voordoen tijdens de uitvoering van de opdracht; alsdan vindt alleen prijsaanpassing plaats met betrekking tot de nog te leveren zaken en diensten en nog te verrichten werkzaamheden

3.4  Indien ten gevolge van wijzigingen in de overeenkomst met betrekking tot het tijdstip van levering en/of de te leveren materialen door That’s IT extra kosten worden gemaakt, worden deze aan de wederpartij in rekening gebracht.

Artikel 4 Betaling

4.1  Alle betalingen dienen binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek of verrekening te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2  That’s IT is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling dan wel zekerheid voor de betaling te vorderen.

4.3  Indien geen betaling plaatsvindt binnen de in lid 1 genoemde termijn, is de wederpartij zonder ingebrekestelling vanrechtswege in verzuim en is vanaf dat tijdstip een rente verschuldigd van 2 % per maand.

4.4  Alle kosten van invordering van het door de wederpartij verschuldigde zijn voor rekening van de wederpartij, welke worden vastgesteld op 15% van de onbetaald gelaten bedragen met een minimum van € 500,00.

4.5  Iedere factuur wordt geacht juist te zijn, tenzij de wederpartij binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk bij aangetekend schrijven en gemotiveerd daartegen heeft geprotesteerd.

4.6  In geval van te late betaling is That’s IT gerechtigd haar verbintenissen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden alsmede van de wederpartij volledige schadevergoeding te vorderen.

4.7  Iedere betaling door de wederpartij, ongeacht de grootte van het bedrag en/of aanwijzing zijdens de wederpartij, zal steeds geacht worden te zijn geschied in de eerste plaats in mindering op te eniger tijd verschuldigd geworden rente, vervolgens op de invorderingskosten en vervolgens op de oudste opeisbare vordering van That’s IT, tenzij That’s IT schriftelijk anders heeft verklaard.

Artikel 5 Levering

5.1  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zullen de door That’s IT aangegeven levertijden altijd bij benadering zijn en nimmer als fatale termijnen kunnen worden aangemerkt.

5.2  In geval van overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, is That’s IT niet aansprakelijk voor enige door de wederpartij en/of derden geleden of nog te lijden schade, is de wederpartij voorts niet gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijke te ontbinden en is de wederpartij evenmin gerechtigd zijn verplichting(en) niet na te komen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van That’s IT.

5.3  In geval van extra leveringen of extra werkzaamheden op verzoek van de wederpartij is That’s IT niet aan de overeengekomen levertijd gehouden.

5.4  De wederpartij is verplicht de zaken direct na gereedkoming in ontvangst te nemen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.5  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering van zaken door That’s IT af magazijn. Het risico voor te leveren zaken gaat onmiddellijk vanaf de afzending (belading) uit een magazijn of opslagplaats op de wederpartij over. In het geval That’s IT belast is met de installatie van de door haar verkochte en geleverde zaken, zal de levering eerst hebben plaatsgevonden na installatie.

5.6  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, komt het transport, vervoer en/of overdracht van zaken, waaronder materialen, informatiedragers en apparatuur, volledig voor rekening en risico van de wederpartij.

5.7  Eventuele installatiewerkzaamheden worden door That’s IT te allen tijde afzonderlijk aan de wederpartij in rekening gebracht.

5.8  Indien is overeengekomen dat That’s IT het transport verzorgd, zijn de kosten van het transport en het risico onmiddellijk vanaf de afzending (belading) voor rekening van de wederpartij. That’s IT is niet aansprakelijk voor transportschade, daaronder begrepen manco’s, behoudens indien deze schade in dekking wordt genomen door enige verzekering van That’s IT, in welk geval de aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop de verzekering van That’s IT in het desbetreffende geval aanspraak geeft. De wederpartij is verplicht om eventuele transportschade onverwijld aan That’s IT te melden, bij gebreke waarvan ieder aanspraak jegens That’s IT komt te vervallen.

5..9 That’s IT behoudt zich het recht voor zaken onder rembours te leveren.

5.10  Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met verstrekken van informatie of instructie, noodzakelijk voorde levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij, die alle kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd zal zijn. That’s IT is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan aan opgeslagen zaken.

5.11  Retourzendingen worden slechts door That’s IT geaccepteerd, nadat That’s IT hiervoor schriftelijk goedkeuring heeft verleend. Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van de wederpartij. Wederpartij is gehouden het transportrisico genoegzaam te verzekeren.

5.12  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, blijven zaken die voor reparatie, bewerking of inspectie zijn afgegeven bij That’s IT voor risico van de wederpartij.

Artikel 6 Overgang van rechten

6.1 De rechten uit of krachtens de tussen partijen gesloten overeenkomst kunnen noch geheel noch gedeeltelijk door de wederpartij aan derden worden overgedragen.

Artikel 7 Reclame

7.1  De wederpartij dient de geleverde zaken bij aflevering onverwijld te controleren dan wel te doen controleren voor wat betreft hoeveelheid, soort, deugdelijkheid en andere hoedanigheden en eventuele verschillen onverwijld aan That’s IT te melden onder gelijktijdige verzending van een schriftelijke bevestiging.

7.2  Indien de wederpartij niet binnen 8 dagen na levering schriftelijk bij aangetekend schrijven en onder opgave van redenen heeft gereclameerd, geldt de levering als onvoorwaardelijk aanvaard.

7.3  Reclames vormen geen grond tot opschorting van enige verplichting door de wederpartij.

7.4  Het reclamerecht van de wederpartij vervalt, wanneer de geleverde zaken geheel of gedeeltelijk in gebruik zijngenomen.

7.5  Indien That’s IT een reclame schriftelijk heeft geaccepteerd, kunnen de betreffende zaken binnen 8 dagen naontvangst van de zaken aan That’s IT worden geretourneerd. Geretourneerde zaken worden uitsluitend door That’sIT geaccepteerd indien zij in dezelfde staat verkeren als waarin zij werden afgeleverd.

7.6  Indien voldaan is aan het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, zal That’s IT de wederpartij maximaal crediterenvoor de door That’s IT terzake van de geaccepteerde zaken aan de wederpartij gefactureerde bedragen.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1  De eigendom van door That’s IT aan de wederpartij verkochte en geleverde zaken zal eerst op de wederpartij overgaan, indien en zodra de wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens That’s IT ten volle heeft voldaan.

8.2  Onder de verplichtingen als bedoeld in het vorige lid wordt tevens verstaan alle schadevergoedingen, waaronder renten, boeten en kosten, welke de wederpartij aan That’s IT verschuldigd is terzake van het niet – tijdig – nakomen van diens verplichtingen.

8.3  Zolang de wederpartij zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet volledig is nagekomen, is de wederpartij niet bevoegd om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van That’s IT , het geleverde op een ander adres te houden dan op het bij het aangaan van de overeenkomst opgegeven adres, dan wel het geleverde anderszins buiten zijn onderneming te brengen of daarover op welke andere wijze dan ook te beschikken, overdracht van het geleverde, het vestigen van een pandrecht of bezwaren met enig ander recht, beperking of last daaronder begrepen. De wederpartij mag de door That’s IT afgeleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, slechts doorverkopen in de normale uitoefening van een bedrijf, in welk geval de wederpartij op zijn beurt gehouden is onder beding van eigendomsvoorbehoud te leveren.

8.4  Bij gebreke van – tijdige – nakoming van zijn verplichtingen door de wederpartij is That’s IT te allen tijde gerechtigd het door haar geleverde terug te nemen. Alle daaraan verbonden kosten komen volledig voor rekening van de wederpartij.

8.5  De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal. Rechten ter zake van een uitkering vanwege een verzekeringsovereenkomst cedeert de wederpartij hierbij op voorhand aan That’s IT .

Artikel 9 Medewerking door wederpartij

9.1  De wederpartij zal That’s IT steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke That’s IT noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten.

9.2  Indien is overeengekomen dat de wederpartij That’s IT materialen, informatiedragers en apparatuur zal verschaffen, dan dienen deze te voldoen aan de specificaties, die That’s IT aan de wederpartij kenbaar maakt.

9.3  Indien de wederpartij de voor That’s IT noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig, of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van That’s IT stelt of indien de wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens That’s IT voldoet, heeft That’s IT in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van haar werkzaamheden en heeft zij het recht om de daaruit voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

9.4  De wederpartij draagt er zorg voor dat diens werkruimte, waar That’s IT haar werkzaamheden dient te verrichten, waar reparatie-, controle- en testwerkzaamheden dienen plaats te vinden en/of waar de (op)geleverde zaken, zich bevinden, in overeenstemming wordt gebracht met de daaraan door That’s IT te stellen eisen van temperatuur, vochtigheidsgraad, tochtvrijheid, stroomtoevoer en andere omgevingseisen.

9.5  De wederpartij dient, in geval van door That’s IT uit te voeren reparatie- of onderhoudswerkzaamheden aan apparatuur van de wederpartij, te allen tijde zorg te dragen voor een deugdelijke en volledige reservekopie van diens programmatuur en bestanden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1  Aansprakelijkheid van That’s IT jegens de wederpartij en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop haar verzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft.

10.2  Bij het inschakelen van derden door That’s IT, zal That’s IT steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. That’s IT is echter voor tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

10.3  That’s IT is evenmin aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door het handelen of nalaten van de wederpartij zelf of door personen, die de wederpartij heeft aangesteld of waarvoor de wederpartij anderszins verantwoordelijk is. Verder is That’s IT niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door de wederpartij verstrekken van onjuiste of gebrekkige gegevens.

10.4  De aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in lid 1 geldt tevens voor het geval That’s IT aansprakelijk is voor fouten van door That’s IT ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door That’s IT bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

10.5  De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van That’s IT .

10.6  Indien de verzekering niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is deaansprakelijkheid beperkt tot de netto-(deel)factuurwaarde van de levering of verrichte dienst, doch in ieder geval toteen bedrag van maximaal € 5.000,– (vijfduizend euro).

10.7  That’s IT is in geen geval aansprakelijk voor door de wederpartij geleden gevolgschade, gederfde winst, gemistebesparingen en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

10.8  That’s IT is nimmer aansprakelijk voor een gebrek in een afgeleverde zaak, dat het gevolg is van enig gebrek in eendoor een derde aan haar afgeleverd product.

10.9  That’s IT is nimmer aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan programmatuur en bestanden, dat het gevolg isvan door That’s IT uitgevoerde reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden.

Artikel 11 Vrijwaring

11.1 De wederpartij is gehouden That’s IT te vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van enig feit, waarvoor aansprakelijkheid jegens de wederpartij in deze algemene voorwaarden is uitgesloten. Verder vrijwaart de wederpartij That’s IT voor alle aanspraken van derden op grond van productaansprakelijkheid, die na aflevering door That’s IT optreden.

Artikel 12 Overmacht

12.1  In geval van overmacht is That’s IT bevoegd haar leveringsverplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enigerlei vergoeding van schade, kosten en interessen aan de wederpartij en/of derden gehouden te zijn.

12.2  Onder overmacht aan de zijde van That’s IT zoals genoemd in lid 1 van dit artikel wordt verstaan onvoorziene omstandigheden, die de normale bedrijfsvoering verstoren en de uitvoering van de overeenkomst vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken, waaronder:

  • natuurrampen, oorlog, oorlogsdreiging of –omstandigheden, mobilisatie, onlusten, oproer en ernstigeongeregeldheden;
  • stagnatie van de aanvoer van noodzakelijke materialen en gereed zijnde producten;
  • ziekte van personen van zodanige omvang dat behoorlijke en/of tijdige nakoming in redelijkheid onmogelijk is;
  • staking, werkonderbreking, werkverhindering of vergelijkbare acties in of jegens de onderneming van That’s IT,haar That’s IT s of van derden, van welke diensten zij gebruik maakt;
  • schade aan bedrijfsmiddelen door brand, storm of van buiten komende onvoorziene oorzaken;enige maatregel zijdens een nationale of internationale overheid;
  • verlies of beschadiging van zaken bij transport;
  • vervoersstakingen of andere vervoersbelemmeringen;
  • stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van de levering in de openbare nutsbedrijven;gebreken aan energiedragers;
  • machinebreuk en andere ongevallen;
  • toerekenbare tekortkoming van derden, van wiens diensten That’s IT gebruik maakt.

12.3  In geval van overmacht aan de zijde van That’s IT blijft de wederpartij gehouden zijn verplichtingen na te komen, voor zover deze betrekking hebben op de periode voor het intreden van de overmacht.

12.4  Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten

13.1  De wederpartij staat er jegens That’s IT voor in dat geen inbreuk op een auteursrecht of enig ander intellectueel of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart That’s IT voor alle aanspraken daaruit voortvloeiende.

13.2  Indien een derde op grond van enig beweerd recht als in lid 1 bedoeld tegen de gebruikmaking door That’s IT bezwaar maakt, is That’s IT zonder meer reeds op grond daarvan gerechtigd, terstond haar werkzaamheden te staken en van de wederpartij vergoeding van gemaakte kosten te verlangen, onverminderd het recht van That’s IT volledige schadevergoeding te vorderen, zonder dat That’s IT tot enigerlei vergoeding van schade, kosten en interessen aan de wederpartij en/of derden gehouden zal zijn.

13.3  Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op de voor de wederpartij ontwikkelde dan wel ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals berekeningen, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij That’s IT of haar licentiegevers. Deze zaken blijven onvervreemdbaar eigendom van That’s IT en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van That’s IT noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, vermenigvuldigd, aan derden worden getoond dan wel ter hand worden gesteld of op enigerlei andere wijze worden gebruikt, ongeacht het daaraan ten grondslag liggende doel. De wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten.

13.4  Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent rechten van intellectuele of industriële eigendom in de programmatuur, apparatuur of andere materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.

13.5  Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door That’s IT zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom zal That’s IT het geleverde tegen creditering van de aankoopkosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of zorgen dat de wederpartij het aan hem geleverde, al dan niet door andere gelijkwaardige programmatuur, apparatuur of ander materialen, ongestoord kan blijven gebruiken.

Artikel 14 Tussentijdse beëindiging en ontbinding

14.1  Ieder der partijen heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen voordat de opgedragen werkzaamheden en diensten zijn voltooid of (op)geleverd of voordat de overeengekomen looptijd van de overeenkomst is beëindigd, indien de andere partij, na deswege door de beëindigende partij schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, binnen een bij de ingebrekestelling gestelde redelijke termijn nalatig blijft om zijn verplichtingen na te komen of om de gevolgen van zijn handelen of nalaten in strijd met de overeenkomst weg te nemen, of indien die ander partij surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

14.2  De tussentijdse beëindiging als in het vorige lid omschreven heeft geen terugwerkende kracht, doch heeft als gevolg dat beide partijen na het tijdstip waarop de andere partij de mededeling van beëindiging ontvangt, niet langer verplicht zal zijn de overeenkomst na te komen. Betalingsverplichtingen welke betrekking hebben op reeds verrichte werkzaamheden, geleverde producten en/of tijdvakken, welke geheel of gedeeltelijk vallen voor het tijdstip van beëindiging, blijven evenwel in zoverre in stand.

14.3  In afwijking van het gestelde in het voorgaande lid heeft de tussentijdse beëindiging terugwerkende kracht en geldt derhalve als ontbinding van de overeenkomst, indien de wederpartij in gebreke blijft om de eenmalige vergoeding voor het recht van gebruik van de door That’s IT voor de wederpartij ontwikkelde programmatuur of het door That’s IT geleverde programmapakket aan haar te voldoen. De ontbinding van de overeenkomst blijft evenwel beperkt tot het gedeelte van de overeenkomst, dat het verlenen van het bedoelde gebruiksrecht en de daarvoor overeengekomen vergoeding betreft, en de wederpartij zal That’s IT desondanks een redelijke vergoeding verschuldigd zijn voor het tijdvak gedurende welke de wederpartij wel gebruik van het (op)geleverde heeft kunnen maken.

Artikel 15 Garantie

5.1  That’s IT garandeert dat het te leveren product voldoet overeenkomstig order en aan de gebruikelijke eisen en normen die op het moment van levering daaraan redelijkerwijs kunnen worden gesteld.

15.2  De onder 1 genoemde garantie geldt, tenzij anders overeengekomen, gedurende een periode van 12 maanden.

15.3  Indien de door That’s IT verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Deonder 1 genoemde garantie betreft een fabrieksgarantie.

15.4  That’s IT verschaft de klant een aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.

15.5  Na het verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend-en voorrijkosten, aan de klant in rekening worden gebracht.

15.6  Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien er gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uitonoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud er door de klant en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van That’s IT, de wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht, danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daar niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar That’s IT geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden, etc.

15.7  Indien het te leveren product niet voldoet aan deze garanties, dan zal That’s IT het product binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving terzake van het gebrek door de wederpartij, na keuze van That’s IT vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de wederpartij reeds nu het vervangen product aan That’s IT te retourneren en de eigendom daarover aan That’s IT te verschaffen.

15.8  Volledigheidshalve zijn in deze opgemerkt uit eventuele gebreken binnen 8 dagen na ontdekking schriftelijk aan That’s IT dienen te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat That’s IT in staat is adequaat te reageren. De wederpartij dient That’s IT in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

15.9  Indien het geleverde product niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze
niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is That’s IT in beginsel niet aansprakelijk voor gevolgschade. Indien de wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De wederpartij blijft in dit geval ook houden tot afname en betaling van de overig bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt. Indien er van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van een zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

15.10 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van That’s IT daaronder gevallen, integraal voor rekening van de klant.

15.11 De wederpartij is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval
binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

15.12 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen acht dagen na levering schriftelijk aan That’s IT te worden gemeld, dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en het gebrekkige product, tenzij dit onmogelijk danwel onredelijk bezwarend is.

Artikel 16 Cursussen, opleidingen en trainingen

16.1  Indien de dienstverlening van That’s IT bestaat uit het verzorgen van cursussen, opleidingen en trainingen is de wederpartij gehouden voor aanvang van de cursus, opleiding of training de daarvoor verschuldigde kosten te voldoen.

16.2  Indien de wederpartij deelname aan de cursus, opleiding of training annuleert gelden de, door That’s IT gehanteerde, gebruikelijke regels.

16.3  Indien het aantal aanmeldingen daartoe, naar het oordeel van That’s IT, aanleiding geeft, behoudt That’s IT zich het recht voor de betreffende cursus, opleiding of training te verzetten op een latere datum of een later tijdstip, danwel deze te annuleren.

Artikel 17: Privacy en Persoonsgegevens

17.1  That’s IT verzamelt en verwerkt (persoons)gegevens van de wederpartij, in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. That’s IT verzamelt en verwerkt (persoons)gegevens van de wederpartij voor zover deze nodig zijn voor een goede dienstverlening aan de wederpartij. De gegevens worden door That’s IT verwerkt uitsluitend ten behoeve van het uitvoeren van bestellingen, het verstrekken van inlichtingen aan de wederpartij, het verzenden van facturen aan de wederpartij en het verzenden van onder meer informatie omtrent aanbiedingen, tegoedbonnen en cadeaubonnen.

17.2  That’s IT bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doeleinden en draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens.

17.3  That’s IT zal de gegevens niet verstrekken aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de wederpartij, behoudens in geval That’s IT hiertoe door wet of gerechtelijke uitspraak gehouden is.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1  Op alle door That’s IT gesloten overeenkomsten, op alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten, op de totstandkoming, uitvoering en uitlegging van deze overeenkomsten alsmede op alle door That’s IT verrichte handelingen is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing.

18.2  Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Almelo.